Giao thông thông minh

iScale

iScale là phần mềm quản lý trạm kiểm tra tải trọng đường bộ, cho phép người dùng kiểm tra thông tin và quản lý vi phạm tải trọng đường bộ.

iScale được thiết kế với mục đích cung cấp kênh quản lý thông tin trên nền web. Người dung có thể sử dụng các trình duyệt như Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari… để truy cập và xử lý thông tin. Toàn bộ hệ thống và cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu Data center.

 

Màn hình đăng nhập Hệ thống trung tâm


Với phần mềm iScale, người dùng sẽ được:

•    Cung cấp công cụ quản lý thông tin các trạm cân nhanh chóng, thuận lợi

•    Cung cấp, thống kê chi tiết các thông tin vi phạm và tình hình hoạt động của các trạm cân

•    Cung cấp hệ thống báo cáo đầy đủ, tiện dụng phục vụ quản lý đường bộ 

 

Màn hình quản trị

 

Thông tin chi tiết phiếu cân

iScale bao gồm 2 hệ thống chính:


Hệ thống truyền dữ liệu từ trạm cân tới hệ thống trung tâm:

Hệ thống truyền dữ liệu iScale là một hệ thống có vai trò tiếp nhận thông tin từ trạm cân sau mỗi lần cân như: Trọng lượng các trục, phần trăm quá tải, thông tin xe, lái xe...Ngoài ra còn có các thông tin khác như log hệ thống ở các máy trạm và truyền lên hệ thống trung tâm.

 

Hệ thống trung tâm (website)

Website iScale là trang web của Trung tâm quản lý trạm cân điện tử, được sử dụng trong việc quản lý thông tin từ các trạm cân gửi tới. Website này có nhiệm vụ cung cấp các thông tin:

•    Thống kê: Hiển thị thông tin thống kê trạm cân đang hoạt đông/dừng hoạt động, số lượng phiếu cân trong ngày, số lượng phiếu cân theo từng trạm cân trong ngày.

•    Quản trị hệ thống: bao gồm chức năng hiển thị danh sách người dùng, thêm mới/sửa/xóa thông tin người dùng, add quyền cho người dùng

•    Quản trị trạm cân: bao gồm chức năng hiển thị danh sách trạm cân hoạt động, thêm/sửa/xóa trạm cân, tìm kiếm trạm cân, xem chi tiết trạm cân

•    Quản trị phiếu cân: bao gồm chức năng hiển thị danh sách phiếu cân, tìm kiếm phiếu cân, xem chi tiết phiếu cân, in/xuất phiếu cân

•    Quản trị báo cáo: bao gồm chức năng tạo báo cáo tổng hợp theo khoảng thời gian tùy chọn, xuất/in báo cáo tổng hợp, xuất/in danh sách phiếu cân theo khoảng thời gian tùy chọn theo trạm cân

•    Hệ thống log: bao gồm chức năng hiển thị danh sách log client, tìm kiếm log client theo trạm cân theo khoảng thời gian, hiển thị danh sách log server, tìm kiếm log server theo trạm cân theo khoảng thời gian.

Google+