Banking - ECM & BPM

Hệ thống LOS

Cung cấp platform dịch vụ triển khai quy trình phê duyệt khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp.

Dự án được triển khai cho Ngân hàng Quốc tế (VIB).

Hệ thống cung cấp platform dịch vụ triển khai Hệ thống phê duyệt khoản vay cho Khách hàng doanh nghiệp và Hệ thống quản lý và lưu trữ tập trung hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản bảo đảm tại VIB thông qua việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin tổng thể, hiện đại với sự kết nối toàn bộ các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên nền tảng IBM Filenet.

Hệ thống được HanelSoft phát triển trong 12 tháng và đi vào hoạt động.

LOS system

Google+