Banking - ECM & BPM

Hệ thống ECM

Hệ thống Quản trị và lưu trữ nội dung, hồ sơ cho khối SME.

Dự án được triển khai cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank).

Hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ, phục vụ 10 Quy trình nghiệp vụ của Khối SME – NH Maritime Bank. Hệ thống đã xây dựng quy trình xử lý nghiệp vụ đầy đủ cho 2 quy trình: Quản lý nợ và Xử lý nợ. Hệ thống cũng tích hợp với các hệ thống xử lý nghiệp vụ hiện tại của ngân hàng: Colat 4, CSC, CIC, CPC Service Desk, EW,... Hơn thế nữa, hệ thống còn tích hợp với hệ thống phát triển song song của đối tác: FlexiCapture.

Hệ thống được HanelSoft phát triển trong 12 tháng và đi vào hoạt động. 

ECM solution

Google+