Chính phủ điện tử

Hệ thống báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế - eOffice

Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo Bộ Y Tế được HanelSoft xây dựng từ tháng 9/2015 và đã hoạt động thử nghiệm tại Bộ Y Tế từ đầu năm 2016.
Hệ thống là nơi lưu trữ, tập hợp thông tin, báo cáo của các Cục/Tổng cục, các vụ, các đơn vị ban ngành gửi lên, cung cấp các tính năng giám sát, quy trình hóa các luồng báo cáo, giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, hỗ trợ công tác quản lý điều hành, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Y Tế.

báo cáo Bộ Y tế

Google+