Dịch vụ BPO

BPO cho Tổ chức Tín dụng

Trong Dịch vụ Ủy thác quá trình kinh doanh, HanelSoft cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu trong cho FE Credit.

Tại dự án này, HanelSoft chịu trách nhiệm Xử lý và nhập dữ liệu, cùng với Dịch vụ Telesales/ Chăm sóc khách hàng. Quá trình kiểm tra và nhập dữ liệu với độ chính xác cao trên 99% với hệ thống nhập liệu song song.

HanelSoft bắt đầu cung cấp dịch vụ cho VP Bank từ năm 2016.

Số lượng nhân sự cho dự án: 50 người tại Văn phòng Hồ Chí Minh. 

BPO service

Google+